MENU

Statut Ogólnopolskiego Ruchu Ateistyczno-Lewicowego

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie nosi nazwę Ogólnopolski Ruch Ateistyczno-Lewicowy w dalszych postanowieniach statutu zwane Ruchem.
Ruch jest zrzeszeniem osób fizycznych związanym z walką o wolność światopoglądową.Siedzibą Ruchu jest Szczecin. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych Ruch może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Ruch zawiązany jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 07.04.1989 r. “Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.
Ruch może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Dziłalność Ruchu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Ruch może zatrudniać pracowników.

Cele i środki działania

Celem Ruchu jest m.in. walka o wolność światopoglądową oraz o rozdział kościoła katolickiego od państwa.
Ruch realizuje swe cele poprzez:

 • nagłaśnianie i piętnowanie wszelkich przejawów nietolerancji wobec obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przez wszelkiej maści organy władzy państwowej i kościoła katolickiego.

Członkowie – prawa i obowiązki

Członkami Ruchu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Ruch.
Ruch posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

Członkiem zwyczajnym Ruchu może być każda osoba fizyczna, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Ruchu.

Członkiem wspierającym Ruch może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Ruchu.
Członkiem wspierającym i zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Ruchu.
Członkiem honorowym Ruchu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Ruchu.
Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Ruchu.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Ruchu,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Ruchu,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Ruch,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Ruchu.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Ruchu i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Ruchu,
 • regularnego opłacania składek.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Ruchu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Ruchu.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu,
  • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Ruchu,
  • z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek 3 członków Ruchu.
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członkow Ruchu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Władze Ruchu

Władzami Ruchu są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz:

 • kadencja wszystkich władz wybieralnych Ruchu trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
 • członkowie wybrani do władz Ruchu mogą te samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

Uchwały wszystkich władz Ruchu zapadają zwykłą większością głosów przy obecnościc co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Ruchu. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

 • z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierając, honorowi oraz zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd Ruchu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed ich terminem.
Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Ruchu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Ruchu zapadają bezwzględną większością głósów w obecności przynajmniej połowy ogólnej lczby zwyczajnych członków Ruchu.
Głosowanie jest jawne.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunkówdziałania i rozwoju Ruchu,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Ruchu,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Ruchu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Ruchu,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Ruchu lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Ruchu i przeznaczeniu jego majątku
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Ruchu.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Ruchu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje Ruch na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3-7 osób w tym prezesa oraz dwóch viceprezesów. Prezesa i vice-prezesów Zarząd wybiera spośród swoich członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Do kompetencji Zarządu należy:

 • realizacja celów Ruchu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • sprządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Ruchu,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Ruchu,
 • reprezentowanie Ruchu na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Ruchu w trakcie trwania kadencji, na jego miejsce wchodzi następny kandytat z listy wyborczej w kolejności liczby oddanych głosów.
W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa Ruchu, nowego prezesa wybiera zarząd w głosowaniu tajnym spośród swoich członków.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Ruchu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie dzialalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Ruchu,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Do uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie postanowienia pkt 37 statutu.

Oddziały regionalne Ruchu

Dla wykonywania swoich działań, Ruch może tworzyć sieć, której ogniwami są oddziały regionalne Ruchu, zwane dalej Regionami.
Regiony są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi organizacyjne i finansowo, realizującymi cele statutowe Ruchu, o terytorialnie wyodrębionym zasięgu działania.
Regiony nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
Regiony dla realizacji swoich zadań, współpracują z organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi, mogą przystępować do krajowych lub regionalnych zrzeszeń po uzyskaniu akceptacji zarządu Ruchu.
Regiony działają na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminów porządkowych zatwierdzonych przez zarząd Ruchu. Regulaminy powinny określać zakres niezbędnej samodzielności dyrektorów Regionów oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Ruchu.
Dyrektorów Regionów powołuje i odwołuje zarząd Ruchu.
Podstawą działalności finansowej Regionów są roczne plany rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez zarząd Ruchu.
Finanse Regionów podlegają kontroli zarządu Ruchu i stanowią część składową bilansu Ruchu.
Zasady gospodarki finansowej, w tym sposobów wykorzystania wygospodarowanych nadwyżek określa zarząd Ruchu.

Majątek i fundusze

Majątek Ruchu powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Ruchu.
Ruch prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania, obciążania majątku Ruchu podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa Zarządu.

Postanowienia końcowe

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Ruchu podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Ruchu Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Ruchu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.